Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký)

TÊN DOANH NGHIỆP

 

Số: ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……, ngày …. tháng …. năm ……

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………………………………………………………………………………………………

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Đánh dấu X vào nội dung dự kiến thay đổi)

Nội dung đăng ký thay đổi

Đánh dấu

– Tên doanh nghiệp
– Địa chỉ trụ sở chính
– Ngành, nghề kinh doanh
– Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần
– Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty

 

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………… Fax: …………………………………

Email: ………………………………………………. Website: …………………………..

……………………………………………………………………………………………………

Doanh nghiệp cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

 

Các giấy tờ gửi kèm:-…………………-…………………-………………… 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

 

Tải về Mẫu Thông Báo Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính

 

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính was last modified: January 14th, 2013 by